biogram

1941

Władysław Winiecki urodził się 4 listopada w Kut­nie. Ojciec Stanisław, matka Helena z domu Lubasińska.

1948 – 1960

Roz­począł naukę w szkole pod­stawowej w Kut­nie, a następ­nie uczył się w Liceum Ogól­no­kształ­cącym im. H. Dąbrow­skiego w Kut­nie, gdzie otrzymał maturę w roku 1960.

1959

Jako uczeń X klasy LO im. H. Dąbrow­skiego otrzymał nagrodę za twór­czość poetycką i malar­ską oraz nagrodę główną za prace malar­skie w I Kon­kur­sie Amatorów Plastyków, zor­ganizowanym przez Muzeum Sztuki w Łodzi.

1960

Zdał egzamin wstępny do Akademii Sztuk Pięk­nych w War­szawie i roz­począł studia na Wydziale Malar­stwa i Grafiki w pracowni prof. Artura Nachta-​Samborskiego. Uczest­niczył w II Kon­kur­sie dla Amatorów Plastyków w Łodzi, w którym zdobył pierw­szą nagrodę w dziedzinie malarstwa.

1964 – 1966

W czasie studiów w Pracowni Litografii, prowadzonej przez prof. Józefa Pakul­skiego, zrealizował między innymi litografie: Autopor­tret, Taniec, Baśń, List, Trzy gracje, Fala.

1966

Otrzymał dyplom z wyróż­nieniem na Wydziale Malar­stwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięk­nych w pracowni prof. Artura Nachta-​Samborskiego. w tym samym roku został człon­kiem Związku Pol­skich Artystów Plastyków.

1967

Brał udział w wystawach: VI Debiut Absol­wen­tów ASP, War­szawa; „Litografia” (7 grafików), War­szawa, Dom Artysty Plastyka. Uczest­niczył w ogól­nopol­skim kon­kur­sie „Człowiek i praca w Pol­sce Ludo­wej” (wystawa pokon­kur­sowa w war­szaw­skiej Zachęcie), a także w wystawie prac nagrodzonych w kon­kur­sie „Naj­lep­sza Grafika Miesiąca”, War­szawa, Dom Artysty Plastyka oraz w „Wystawie prac grafików war­szaw­skich”, Vasterass, Sztokholm.

1967 – 1981

W ciągu czter­nastu lat zdobył 52 nagrody i wyróż­nienia w stałym kon­kur­sie „Naj­lep­sza Grafika Miesiąca” w War­szawie. Na początku tego okresu roz­począł pracę nad cyklem zatytułowanym „Sekrety Ambasadorów”, (praca otwierająca cykl: Por­tret Soni Łazi).

1968

Brał udział w II Międzynarodowym Bien­nale Grafiki, Kraków, BWA oraz II Festiwalu Sztuk Pięk­nych, War­szawa, Zachęta.

1969

Powstały litografie: Człowiek bramy, Mąż Mojej Glorii, Anna Matka In, Krucjata, Wielki Wodewil. Obfity dorobek twór­czy zaowocował w postaci wystawy indywidual­nej malar­stwa i grafiki w War­szawie w Galerii Krzywe Koło. Brał udział w V Ogól­nopol­skim Kon­kur­sie Grafiki Marynistycz­nej oraz póź­niej w wystawach pokon­kur­sowych w Gdań­sku, Mont­realu, Sztok­hol­mie, Szczecinie i Malmö. Na II Ogól­nopol­skiej Wystawie Młodej Grafiki, Poznań, BWA, zaprezen­tował zestaw prac, za które otrzymał nagrodę i stypen­dium roczne. w tym samym roku brał udział w wystawie zbiorowej „Litografia” (5 grafików), Toruń, BWA i IV Ogól­nopol­skiej Wystawie Grafiki, War­szawa, Zachęta. Odniósł pierw­szy ważny suk­ces na arenie międzynarodowej – na i Międzynarodowym Bien­nale Malar­stwa Współ­czesnego w Pistoi zdobył Złoty Medal – Nagrodę Ministra Spraw Zagranicz­nych Republiki Włoskiej.

1970

Brał dział w wystawie „Grafika w Pol­sce Ludo­wej”, War­szawa, Zachęta. Uczest­niczył w III Międzynarodowym Bien­nale Grafiki w Krakowie, III Festiwalu Sztuk Pięk­nych w War­szawie. Udział w prezen­tacjach zagranicz­nych: „Współ­czesna pol­ska grafika marynistyczna” (wystawa zor­ganizowana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, pokazana w Pradze i Bratysławie), „Wystawa grafiki pol­skiej” w Lagos oraz w II Brytyj­skie Międzynarodowe Bien­nale Grafiki w Bradford.

1971

Zawarł związek mał­żeń­ski z Lilianą Kaczyń­ską, a od 1974, od chwili unieważ­nienia związku, pozostawał w stanie cywil­nym – wol­nym. Brał udział w wystawie „Naj­lep­sza Grafika Roku”, War­szawa, Dom Artysty Plastyka, a także w wystawach zagranicą: wystawa malar­stwa, rzeźby i grafiki „Aktual­no­ści z Pol­ski” w Goeteborgu; „Współ­czesna grafika pol­ska”, Bour­ges, Paryż; „Współ­czesna grafika pol­ska”, Colombo (Cej­lon); „Wystawa grafiki pol­skiej”, Tokio; „Wystawa pol­skiej grafiki współ­czesnej”, Mek­syk; „Wystawa pol­skiej grafiki współ­czesnej”, Ankara, Teheran; „Józef Pakul­ski i jego uczniowie”, Groningen.

1972

Udział w wystawach: IV Międzynarodowe Bien­nale Grafiki, Kraków, BWA; IV Festiwal Sztuk Pięk­nych, War­szawa, Zachęta (Srebrny Medal za zestaw prac); IX Międzynarodowe Bien­nale Sztuki, Men­ton; Międzynarodowa Wystawa Grafiki „Bianco e nero”, Lugano; „Morze we współ­czesnej grafice pol­skiej”, Ros­tock; „Wystawa grafiki marynistycz­nej”, Ber­gen (Norwegia).

1973

Brał udział w wystawach: „Wystawa grafiki pol­skiej” (w ramach Tygo­dnia Kul­tury Pol­skiej), Rzym; „Wystawa sztuki pol­skiej”, Malmö; „Wystawa grafiki pol­skiej”, Frank­furt nad Menem, Biberach; „Współ­czesna grafika pol­ska”, Praga, Bratysława; VII Ogól­nopol­ski Kon­kurs Grafiki Marynistycz­nej i wystawa pokon­kur­sowa, Szczecin, Muzeum Narodowe; wystawa pokon­kur­sowa „Naj­lep­sza Grafika Roku” Łódź, BWA (Nagroda Specjalna Ministra Kul­tury i Sztuki).

1974

Wystawa indywidualna grafiki w war­szaw­skiej Galerii Współ­czesnej. Brał udział w: V Międzynarodowe Bien­nale Grafiki, Kraków, BWA; V Festiwal Sztuk Pięk­nych, War­szawa, Zachęta; Międzynarodowe Bien­nale Grafiki „Ibizagrafik 74”, Ibiza; wystawa plastyków Ros­to­cku, Rygi i Szczecina z okazji 17. Tygo­dnia Bał­tyku, Ros­tock; II Międzynarodowe Nor­weskie Bien­nale Grafiki, Fredrik­stad; IV Międzynarodowe Bien­nale Grafiki, Floren­cja; „Pol­ska grafika współ­czesna”, Buenos Aires, następ­nie Brazylia; „Współ­czesna pol­ska grafika marynistyczna” (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie), Turku; „Wystawa pol­skiej grafiki marynistycz­nej” z okazji obchodów Dni Szczecina, Cliveland; „Malar­stwo dekoracyjne, grafika i tkanina”, Cal­gary; „Wystawa grafiki pol­skiej” z okazji obchodów Dni War­szawy, Sofia; i Europej­skie Bien­nale Grafiki, Miluza.

1975

Brał udział w III Trien­nale New Delhi, New Delhi oraz w wystawie „Pokolenie 30÷40”, Łódź.

1976

Brał udział w VI Festiwalu Sztuk Pięk­nych, War­szawa, Zachęta; II Trien­nale Malar­stwa i Grafiki „Nasz czas – metafora – ten­den­cje”, Łódź, BWA (nagroda za zestaw prac); VI Międzynarodowym Bien­nale Grafiki, Kraków, BWA; w wystawach: „Integracja 76”, Katowice, BWA; „Wystawa pol­skiego malar­stwa i grafiki”, Ateny, Saloniki; „Win­teraus­stel­lung 76” (malar­stwo, rzeźba i grafika), Düsseldorf.

1977

Pod­jął pracę dydak­tyczną w Akademii Sztuk Pięk­nych w War­szawie na Wydziale Grafiki. Prowadził zajęcia w Pracowni Rysunku na stanowisku wykładowcy. Miał wystawy indywidualne grafiki (Łódź, Salon Sztuki Współ­czesnej i War­szawa, Galeria Kor­degarda). Brał udział w wystawach: „Malar­stwo, grafika, rzeźba” – wystawa stypen­dystów Fun­duszu Roz­woju Twór­czo­ści Plastycz­nej, War­szawa, Dom Artysty Plastyka; wystawa pokon­kur­sowa Ogól­nopol­skiego Kon­kursu na Grafikę, Łódź, BWA (Nagroda Specjalna BWA); II Polsko-​Fińska Wystawa Grafiki Marynistycz­nej, Gdańsk, Szczecin, Turku; „Naj­lep­sza Grafika Miesiąca roku 1975”, Ber­lin; „Naj­lep­sza Grafika roku 1976 Krakowa i War­szawy”, Kraków, BWA, War­szawa, Dom Artysty Plastyka; 20. Doroczna Wystawa Nowej Secesji Darmsz­tadz­kiej, Darm­stadt; Pierw­sze Spo­tkania Sztuki, Madryt (Nagroda Specjalna); „Naj­lep­sza Grafika Roku 1977”, War­szawa, Galeria Zapiecek; „Współ­czesna pol­ska grafika marynistyczna” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Turku.

1978

Zdobył jedną z naj­bar­dziej prestiżowych nagród graficz­nych: Grand Prix VII Międzynarodowego Bien­nale Grafiki, Kraków, BWA (nagrodzona praca Kadr II).

1980

Wystawa indywidualna grafiki, Kraków, Galeria Kramy Dominikań­skie. Brał udział w międzynarodowej wystawie grafiki „Inter­grafia 80”, Katowice, Galeria Sztuki Współ­czesnej BWA; V Nor­weskim Międzynarodowym Bien­nale Grafiki, Fredrik­stad; w wystawie „Pol­ska grafika współ­czesna”, Bel­grad, Bukareszt i w Międzynarodowym Bien­nale Grafiki Europej­skiej, Heidelberg.

1982

Brał udział w wystawach pokon­kur­sowych: „Naj­lep­sza Grafika Roku”, War­szawa, Galeria SBWA; „Naj­lep­sza Grafika Roku”, War­szawa, Galeria SBWA (wystawa indywidualna) oraz w Międzynarodowej wystawie grafiki „World Print Coun­cil”, San Francisco.

1983

1983 – 1985 był stypen­dystą Fun­duszu Roz­woju Twór­czo­ści Plastycz­nej. Wystawy indywidualne grafiki, War­szawa, Galeria SBWA, World Print Four – Museum of Art, San Francisco.

1984

Wystawy indywidualne grafiki: Tacoma Art Museum, Waszyng­ton, Anchorage Historical and Fine Arts Museum, Edison Com­munity Col­lege Gal­lery, Ft. Myers, Floryda.

1986

Został mianowany docen­tem i objął kierow­nic­two pracowni graficz­nej w Katedrze Grafiki Warsz­tatowej na Wydziale Grafiki war­szaw­skiej ASP.

1987

Wystawa indywidualna litografii w The Art Museum Gal­leries, Califor­nia State Univer­sity, Long Beach, Kalifor­nia, USA.

1991 – 1997

Jako profesor kon­trak­towy w 1997 objął kierow­nic­two Pracowni Litografii na Wydziale Grafiki war­szaw­skiej ASP. Na tym stanowisku pracował do roku 2001.

1994

Wystawa indywidualna litografii przy­gotowana w związku z otwar­ciem nowej Galerii w domu rodzin­nym Mag­daleny Kraszew­skiej w Zakopanem.

2000

Uczest­niczył w wystawach: „Grafiki z Grafiki”, Pedagodzy Wydziału Grafiki war­szaw­skiej ASP w MKiDN, War­szawa; „Prof. Władysław Winiecki i jego uczniowie”, War­szawa, Galeria Aneks; „Wystawa prac profesorów i ich studen­tów z war­szaw­skiej ASP”, War­szawa, Galeria Ericsson.

2001

10 stycz­nia otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycz­nych. Brał udział w wystawie „Grafiki Pedagogów Wydziału Grafiki war­szaw­skiej ASP”, La Galeria Codice, Mek­syk, a także w wystawie „Współ­czesna sztuka pol­ska”, Clermont-​Ferrand, Francja.

2003

Brał udział w wystawach: „Wystawa Grafiki z war­szaw­skiej ASP”, Kiszyniów, Moł­dawia; „Wystawa Grafiki i Plakatu”, Buenos Aires, Argen­tyna; „Pochwała litografii. w kręgu Pracowni Litografii w ASP w War­szawie”, War­szawa, Galeria Test.

2004

Wystawa grafiki, Galeria Prezydencka, Bukareszt, Rumunia.

2007

Inter­pretacje. Tradycje war­szaw­skiej grafiki warsz­tatowej”. Wystawa przy­gotowana w ramach Międzynarodowego Trien­nale Sztuk Graficz­nych im. T. Kulisiewicza IMPRINT 2008, Królikar­nia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

2008

Członek Międzynarodowego Jury IMPRINT 2008. Wystawa litografii „Prof. Władysław Winiecki i jego studenci”, War­szawa, Galeria na Van Gogha; prezen­tacja prac wybranych artystów w gmachu Minister­stwa Spraw Zagranicz­nych przy­gotowana w ramach Międzynarodowego Trien­nale Sztuk Graficz­nych im. T. Kulisiewicza IMPRINT 2008; wystawa indywidualna w Autor­skiej Galerii Grafiki na Zielonej Białołęce, War­szawa.
Władysław Winiecki zmarł 25 sierp­nia 2008 roku o godzinie 7.10 w Domu Opieki Pielęgniar­skiej w Łomian­kach. Został pochowany w grobowcu rodziny Kraszew­skich na cmen­tarzu w Zakopanem.

Prace w zbiorach:

Muzeów Narodowych w War­szawie, Krakowie i Szczecinie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­gosz­czy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Minister­stwa Kul­tury i Sztuki, Biblioteki Narodowej w Paryżu, Biblioteki Narodowej w War­szawie, Muzeum Sztuki Współ­czesnej w Tokio, Brad­ford Gal­lery w Wiel­kiej Brytanii, Muzeum Narodowego w Gronin­gen oraz w kolek­cjach prywat­nych w kraju i zagranicą.